Privacyverklaring

De Alliantie Nederland Rookvrij is ontstaan door het initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De Alliantie werkt dan ook nauw samen met haar initiatiefnemers om te komen tot onze ambitie, namelijk een Rookvrije Generatie.

Als u gebruik maakt van de website van Alliantie Nederland Rookvrij verwerken wij mogelijk gegevens over u. De Alliantie Nederland Rookvrij vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van supporters, partners en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Alliantie Nederland Rookvrij houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Alliantie Nederland Rookvrij (Zwarte Woud 2, Utrecht). De verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 7 augustus 2018.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Websites van andere partijen

Op de website van de Alliantie Nederland Rookvrij treft u links aan naar andere websites. Alliantie Nederland Rookvrij is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Verstrekking aan derden  

Samenwerking met gezondheidsfondsen
Zoals in de eerste alinea is opgenomen werkt de Alliantie Nederland Rookvrij nauw samen met de Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding. Dit betekent concreet dat uw persoonsgegevens ook kunnen worden doorgestuurd naar één van deze gezondheidsfondsen. Deze gegevens worden enkel gedeeld ten behoeve van het realiseren van de doeleinden die de Alliantie Nederland Rookvrij nastreeft. Deze gegevens worden dan ook niet gebruikt voor marketing of fondsenwerving.

Andere bewerkers

De Alliantie Nederland Rookvrij kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor de website van de Rookvrije Generatie en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de website van de Rookvrije Generatie optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de Alliantie Nederland Rookvrij afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Alliantie Nederland Rookvrij. Denk hierbij aan het uit handen geven van het organiseren van de Alliantieraad.

Overig
Voor het overige verstrekt de Alliantie Nederland Rookvrij alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de contactperso(o)n(en) van uw organisatie met betrekking tot het aangaan en behouden van een partnerschap met ANR worden in het CRM systeem opgeslagen zodra er een partnerovereenkomst is getekend. Denk hierbij aan het versturen van algemene nieuwsbrieven, communicatie omtrent acties voor de Rookvrije Generatie, lobby acties en het versturen van informatie omtrent de Alliantieraad. Per mail vragen wij wie wij als primair contactpersoon mogen registreren. Voorts kunnen andere contactpersonen worden toegevoegd indien gewenst. Dit doen wij op verzoek van de betrokkenen zelf.

Overig
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Alliantie Nederland Rookvrij de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Als er bijvoorbeeld een nieuwsbrief komt te vervallen, dan zullen wij dit ook aanpassen bij de contactpersonen in CRM.

Vernietiging persoonsgegevens
Bij beëindiging of opzegging van de partnerovereenkomst zullen per direct de persoonsgegevens worden verwijderd uit CRM. Ook bij het wijzigen van een contactpersoon van een partner zullen de gegevens van de oude contactpersoon worden vernietigd op verzoek van partner.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen.